Planowanie przestrzenne Końskich: nowy plan ogólny w przygotowaniu

Planowanie przestrzenne Końskich: nowy plan ogólny w przygotowaniu

Administracja Miasta i Gminy Końskie podjęła decyzję o opracowaniu nowego planu ogólnego. Dokument ten będzie precyzyjnie definiował nie tylko lokalizacje przyszłych inwestycji budowlanych, ale także określał ich rodzaj, przeznaczenie i potencjalne parametry techniczne. Przez cały lipiec obywatele mają możliwość wyrażania swoich oczekiwań i propozycji dotyczących poszczególnych nieruchomości, korzystając ze specjalnie przygotowanego formularza.

Nowy plan ogólny obejmie teren całego miasta i gminy, z wyjątkiem obszarów zamkniętych, które z uwagi na ich strategiczną rolę w obronności i bezpieczeństwie kraju (na przykład tereny kolejowe) nie będą podlegać tej regulacji.

Na podstawie przygotowywanego dokumentu będą podejmowane wszelkie decyzje administracyjne, w tym decyzje dotyczące warunków zabudowy. Plan ogólny będzie definiował obszar, dla którego możliwe będzie wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Poza wyznaczonymi granicami takie możliwości nie będą istniały. Ponadto, wszystkie plany miejscowe oraz decyzje o warunkach zabudowy muszą być zgodne z treścią planu ogólnego.

W ramach nowych regulacji nie będzie możliwości dodawania do planu ogólnego nowych terenów pod zabudowę bez odpowiedniego uzasadnienia. Reforma w zakresie planowania przestrzennego wprowadziła bowiem wymóg bilansowania nowych terenów budowlanych na podstawie aktualnej liczby mieszkańców i prognozowanego wzrostu liczby ludności Miasta i Gminy Końskie.

Plan ogólny musi być uchwalony najpóźniej do końca grudnia 2025 roku. To ostateczny termin, który gmina musi przestrzegać, by plan był ważny i skuteczny.